Cơ bản Archive

C/C++ Preprocessor – Macro

Khái niệm macro Macro – một cái tên nghe khá hổ báo, được dùng để chỉ những hàm được viết ở phần Preprocessor, thay vì đặt nó vào trong phần thực thi của file nguồn. Ngoài ra khi nói đến …