Câu lệnh nén – giải nén thường dùng trong Linux

Nén và giải nén trong Linux

Một số câu lệnh nén – giải nén hay dùng trong Linux. Các câu lệnh thường dùng như tar, gzip, zip, unzip, gunzip… Cách ứng dụng để đóng gói, sao lưu dữ liệu.

TAR

TAR chỉ dùng để đóng gói các tập tin thành 1 khối, vì vậy chúng ta cần thêm các tùy chọn nén để có thể giảm tối đa kích thước tập tin. Các tập tin tarball thường được nén ở dạng GZ hoặc BZ2 hoặc LZMA.

Tùy chọn:

 • c: Tạo file lưu trữ.
 • x: Giải nén file lưu trữ.
 • z: Nén với gzip – Luôn có khi làm việc với tập tin gzip (.gz).
 • j: Nén với bunzip2 – Luôn có khi làm việc với tập tin bunzip2 (.bz2).
 • lzma: Nén với lzma – Luôn có khi làm việc với tập tin LZMA (.lzma).
 • f: Chỉ đến file lưu trữ sẽ tạo – Luôn có khi làm việc với file lưu trữ.
 • v: Hiển thị những tập tin đang làm việc lên màn hình.
 • r: Thêm tập tin vào file đã lưu trữ.
 • u: Cập nhật file đã có trong file lưu trữ.
 • t: Liệt kê những file đang có trong file lưu trữ.
 • –delete: Xóa file đã có trong file lưu trữ.

Sử dụng kết hợp các tùy chọn để áp dụng hợp lý.

1. Tạo file lưu trữ từ các tập tin, thư mục

Hoặc nén với Gzip

Nếu có quá nhiều file cần lưu trữ thì bạn có thể đưa vào folder hoặc dùng tùy chọn “r”.

Sau câu lệnh trên thì file mới sẽ được thêm vào trong file lưu trữ.

Bỏ qua các tập tin khỏi việc lưu trữ bằng cách sử dụng tùy chọn –exclude:

2. Liệt kê file đã có trong file lưu trữ

Sử dụng tùy chọn “v” hoặc “vv” để cho ra các thông tin chi tiết hơn trên màn hình bao gồm permission, owner, date/time…

3. Cập nhật file đã có trong file lưu trữ

Câu lệnh trên sẽ so sánh thời gian sửa đổi của file1 bên ngoài và file1 bên trong file lưu trữ. File bên trong file lưu trữ sẽ được cập nhật nếu tập tin bên ngoài mới hơn tập tin bên trong.

Để so sánh các tập tin bên trong với các tập tin bên ngoài ta làm như sau:

4. Xóa file đã có trong file lưu trữ

5. Bung file lưu trữ

Hoặc với file .tar.gz.tgz :

Bung đến 1 thư mục định sẵn với tùy chọn “-C”:

Chỉ bung nén một vài tập tin bên trong:

Câu lệnh trên sẽ chỉ bung nén tập tin file1, file2 và bỏ qua các tập tin khác.

6. Nối 2 file nén

Câu lệnh trên sẽ ghép nội dung file_archive2.tar vào file_archive1.tar.

7. Nén các các tập tin lưu trữ

Sử dụng các tùy chọn để thực hiện nén các tarball như -z, -j, -lzma.

TAR có thể xem phần mở rộng của tập tin nén hoặc tập tin đưa vào để quyết định các định dạng nén một cách tự động thông qua tùy chọn -a hoặc –auto-compress.

8. Hiển thị dung lượng đã lưu trữ

In ra tổng số dung lượng dữ liệu đã đưa vào file lưu trữ thông qua tùy chọn –totals khi đóng gói file:

GZIP – GUNZIP

GZIP được dùng khá phổ biến trong nền tảng Unix/Linux. GZIP chỉ có thể làm việc trên 1 tập tin hoặc 1 dòng dữ liệu. Do đó nó không thể lưu trữ được nhiều tập tin. Vì vậy nếu muốn sử dụng cho nhiều tập tin thì chúng ta phải sử dụng TAR đóng gói chúng lại trước.

1. Nén – giải nén tập tin

Nén:

Giải nén:

Nén với dòng dữ liệu:

2. Liệt kê thuộc tính file nén

3. Thiết lập mức độ nén

4. Tỉ lệ nén

 • 1: Thấp nhất – nhưng nhanh nhất
 • 9: Cao nhất – nhưng chậm nhất

Chúng ta có thể sử dụng tỉ lệ nén trong khoảng cho phép trên.

ZIP – UNZIP

ZIP được dùng như 1 định dạng phổ biến nhất trên Internet. Nó thực hiện cả việc lưu trữ và nén dữ liệu.

Tùy chọn:

 • r: Sử dụng đệ quy – Dùng trong trường hợp nén nhiều file hay folder.
 • 9: Mức độ nén cao nhất.
 • d: Xóa dữ liệu đã có trong file nén.
 • l: Liệt kê tập tin đang có bên trong file zip.
 • u: Cập nhật file đã có trong file zip.

1. Nén dữ liệu

Nén 1 file

Nén nhiều file, hoặc folder

Thêm tùy chon “-9” để nén với mức cao nhất

2. Giải nén tập tin zip

Giải nén đến folder được chỉ định:

3. Cập nhật tập tin đã có trong tập tin zip

4. Xóa file đã có trong tập tin zip

Xóa tập tin có tên file1 trong tập tin zip.

5. Liệt kê danh sách các file đã có trong tập tin zip

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of